Rett til bruk av tolk

I Norge har de som trenger det, lovfestet rett til tolk i kommunikasjon med offentlige myndigheter. Rettsvesenet, politiet, sosial- og helsesektoren og skoleverket bruker rutinemessig tolketjenester. Formålet er likebehandling og sikring av den enkeltes rettigheter.